Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez naszą stronę www.ilecki.pl oraz podczas wizyt w siedzibie firmy i kontakcie telefonicznym.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

 

Administrator danych

Maciej Ilecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ILECKI NIERUCHOMOŚCI Maciej Ilecki, z siedziba przy ul. 1 Maja 20/5, 75-800 Koszalin

 
 

Cele przetwarzania

  • Przedstawienie oferty sprzedaży nieruchomości dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta,
  • Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta
 

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

 

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty sprzedaży nieruchomości lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane